Otázky a odpovědi

Co je a jak funguje pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu ?

 

CO JE PĚSTOUNSKÁ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU?

Pokud dítě z jakéhokoliv důvodu nemůže přechodně pobývat ve své biologické rodině, nebo když se hledá nová trvalá rodina, pěstounská péče na přechodnou dobu mu dává možnost tento čas strávit v rodině náhradní a to na dobu maximálně jednoho roku.

Jana Lexová

JAK EFEKTIVNĚ NAPSAT ČLÁNEK – ZÁSADY, TIPY, TRIKY, TECHNIKY?

Největší šanci na zveřejnění mají ty články, které se svým obsahem trefí do zaměření daného média, zpracovávají aktuální téma a jsou psány stylem, který cílovému médiu odpovídá. Jinak vypadá článek o depresi v odborném lékařském časopise, jinak v deníku a znova jinak v lifestylovém magazínu pro teenagery. Našim cílem je napsat článek úplně stejně, jako by ho psal novinář, nebo ještě lépe.  I v případě, že nemáme „na skladě“ právě událost týdne a nejsme zrovna rození spisovatelé, nemusíme házet flintu do žita. Snažme se najít na tom „našem“ tématu něco poutavého, nahlédnout ho z jiného – neobvyklého úhlu, nebo nějakou aktuální zprávu okomentovat. U takového komentáře platí, že včera už bylo pozdě, takže musí jít opravdu o rychlou reakci. Čím kontroverznější komentář bude, tím atraktivnější pro média. Pracujte jako novináři: podložte svá tvrzení argumenty, získejte vyjádření alespoň dvou nezávislých odborníků, proveďte svůj vlastní průzkum nebo zpracujte z veřejně dostupných zdrojů statistická data a uveďte nezáživná čísla do nových souvislostí. Dokumentujte svá tvrzení příklady z praxe a zkuste i z toho nejnudnějšího sdělení udělat poutavý příběh.

Jana Rydlová

JAK FUNGUJE PODPORA STÁTU PĚSTOUNSKÝM RODINÁM?

Existuje mnoho nástrojů využívaných k podpoře pěstounské péče, které jsou v oblasti NRP využívány.

Zajímavé odkazy:

www.mpsv.cz/files/clanky/14866/davky_2013.pdf¨

www.mpsv.cz/cs/7256
www.vzd.cz/sites/default/files/metodika_podpurnych_aktivit_pro_nrp.pdf

Novela zákona  č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí  přímo ukotvila základní nástroje:

(hlavní okruhy změn)

- Nastavení podmínek pro vytvoření sítě služeb pro práci v rodinách

- Stanovení závazných postupů pro činnost orgánů SPOD a dalších účastníků systému

- Rozvoj náhradní rodinné péče - zvýšení podpory pěstounské péče, hmotné zajištění pěstounské péče na přechodnou dobu, změna způsobu příprav pěstunů, vytváření podmínek pro zřízení podpůrných a odlehčovacích služeb pro nové i stávající pěstounské rodiny, zavedení standardů kvality práce a nastavení minimálních rámců činnosti pro všechny subjekty v systému.

Byly převedeny dávky pěstounské péče ze systému státní sociální podpory do zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

• Dávkami pěstounské péče jsou:

a) příspěvek na úhradu potřeb dítěte,

b) odměna pěstouna,

c) příspěvek při převzetí dítěte,

d) příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla,

e) příspěvek při ukončení pěstounské péče (25.000,- Kč) – nová dávka

 

Došlo k zvýšení odměn pěstouna:

Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc, není-li dále stanoveno jinak,

a) 8 000 Kč, je-li pečováno o jedno dítě,

b) 12 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti,

c) 20 000 Kč, je-li pečováno alespoň o 3 děti, je-li pečováno alespoň o jedno dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni, IV (úplná závislost), jde-li o osobu v evidenci, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě, nebo

d) 24 000 Kč, pečuje-li pěstoun alespoň o jedno dítě, které mu bylo svěřeno na přechodnou dobu, a toto dítě je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)

Sophia Dvořáková

JAK JEDNAT SE ZÁJEMCI O PPD, JAK JE MOTIVOVAT?

Motivace pěstounů PPPD: z našich seminářů zatím vyplývá, že ve většině krajů narůstá zájem o PPPD. Ubývá zájemců o osvojení, někde i zájemců o pěstounskou péči.  Motivací je jejich povzbuzení, upřímnost při podávání informací i nabídka pomoci, domluva dalších setkání.

Terezie Štokrová

JAK NAJÍT VHODNÉHO PĚSTOUNA, NA CO SE ZAMĚŘIT, NA CO SI DÁT POZOR?

Vhodný pěstoun se mnohem lépe pozná, když má děti, a vy jej můžete s nimi pozorovat. Podporuje je, naslouchá jim? Usměrňuje je? Obrací se na něj? Dokáží spolu vyjít? Pokud by mohla  sociální pracovnice strávit den nebo alespoň půl dne v rodině, bude mít o mnohém jasno.
Nejvhodnější pěstoun je tolerantní, současně dávající hranice a sytící emočně děti, partnera i sebe.
Nebezpečný je člověk hladovějící po lásce, kontaktu, ten bude pěstounskou péčí velmi zklamaný.
Asi mám předsudky, ale také lidé příliš hovořící o srdíčcích, ouškách, lásečkách, ve mně vzbuzují obavy. Pro pěstounskou péči by měl mít člověk srdce. Ale i rozum. Možná určitý odstup, neboli, aby chtěl pomoci (dětem, druhým), současně jen po určitou mez (aby nezničil sebe nebo své blízké).

Terezie Štokrová

JAK OSLOVIT CÍLOVOU SKUPINU POTENCIÁLNÍCH NÁHRADNÍCH RODIČŮ?

V prvé řadě je třeba si cílovou skupinu vůbec definovat na základě dostupných dat a zkušeností s NRP ve vašem regionu. Podle socio-demografických dat: věku, vzdělání, příjmové skupiny, životního stylu, zájmů, způsobu trávení volného času atd. vytipujte ty komunikační prostředky, které cílovou skupinu osloví nejefektivněji s ohledem na plánovaný rozpočet a časové období trvání kampaně. Čím je cílová skupina přesněji definovaná, tím bývá většinou relativně snazší výběr komunikačních prostředků, ale nemusí to tak být vždy. Ověření efektivity zvoleného způsobu komunikace (např. posouzení konkrétního PR článku, názor cílové skupiny na návrh propagačních materiálů apod.) lze ještě před zahájením kampaně provést prostřednictvím řízeného rozhovoru se zástupci dané cílové skupiny v tzv. focus groups.

Jana Rydlová

JAKÝ BY MĚL BÝT PROFIL PĚSTOUNA (VĚK, RODINNÝ STAV, APOD.)?

Ideální uchazeč je empatický člověk s rodičovskou zkušeností a dobrým zdravotním stavem. Má děti ve věku minimálně 8 let, čistý trestní rejstřík a velkou dávkou tolerance a energie. Zda žije v páru či sám není rozhodující, ale jeho rodinné zázemí musí být stabilní a poskytovat bezpečné zázemí jeho rodině i přijatým dětem.

Jana Lexová

JAKÝ JE POSTUP VÝBĚRU NÁHRADNÍCH RODIČŮ?

Proces zprostředkování osvojení a pěstounské péče upravuje:  Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Zprostředkování náhradní rodinné péče se řídí základním pravidlem, že dítěti je vybírána nejvhodnější rodina, která je připravena přijmout dítě právě takové, jaké je.

Výběr osvojitele nebo pěstouna pro dítě

Pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče vyhledává krajský úřad pro děti vedené v evidenci tohoto krajského úřadu žadatele z evidence žadatelů vedené tímto krajským úřadem a z evidence žadatelů vedené jiným krajským úřadem. Krajský úřad při zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče přihlíží:

  • k výsledkům odborného posouzení dítěte
  • k výsledkům odborného posouzení žadatele
  • k vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny
  • k plnění opatření vyplývajících z individuálního plánu ochrany dítěte.

Jestliže je krajským úřadem vybrán z evidence žadatelů žadatel, který je vhodný stát se osvojitelem nebo pěstounem dítěte, které je v evidenci dětí vedené tímto krajským úřadem, krajský úřad oznámí neprodleně tuto skutečnost písemnou formou vybranému žadateli.

Na základě písemného oznámení krajského úřadu má žadatel právo seznámit se s dítětem a ten, u něhož se dítě nachází, je povinen toto seznámení umožnit. Žadatel má možnost seznámit se s dítětem a podat žádost o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů nebo do péče budoucích pěstounů, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno písemné oznámení krajského úřadu o tom, že byl pro konkrétní dítě vybrán jako vhodný osvojitel nebo pěstoun. Tuto lhůtu může krajský úřad v odůvodněných případech prodloužit, nejvýše však o 30 dnů.

Vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí pro soud

O osvojení dítěte nebo o jeho svěření do pěstounské péče rozhoduje soud. Podle § 45b a § 70 zákona o rodině je soud při rozhodování o svěření dítěte do pěstounské péče nebo o osvojení dítěte povinen vyžádat si stanovisko orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Sophia Dvořáková

KDO A JAKÝM ZPŮSOBEM UZAVÍRÁ DOHODY S PĚSTOUNY?

Legislativní rámec: Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle § 47b, mohou pověřené osoby v sociálně-právní ochraně…

Primárně dohody uzavírají OÚORP příslušný podle místa trvalého pobytu osoby pečující/v evidenci. Osoba pečující/v evidenci však může uzavřít dohodu s jiným OÚORP nebo s obecním úřadem, krajským úřadem či pověřenou sobou. Viz § 47b ZSPOD.

OSPOD (podle místa trvalého bydliště pěstouna) uzavírá dohodu, informuje o možnosti uzavřít dohodu s jinými subjekty a dává souhlas s uzavřením dohody s jiným subjektem. Vydává správní rozhodnutí, na základě uzavření dohody o výkonu PP. Vždy bude uzavírána jedna dohoda na jednu pěstounskou rodinu, dohoda se bude měnit podle potřeb rodiny a dětí.

 

Subjekt, se kterým pěstoun uzavře dohodu -  je minimálně 1x za 2 měsíce v kontaktu s pěstouny a dětmi v jejich péči, podává zprávu o plnění PP každých 6 měsíců .

Dohoda se uzavírá mezi pěstounem a subjektem oprávněným k uzavření dohody. Pokud daný subjekt nebude zajišťovat všechny služby sám, je jeho odpovědností nasmlouvat si potřebné služby s dalšími "subdodavateli".

 

Dohody o výkonu pěstounské péče a správní rozhodnutí (§ 47a - § 47d, § 48 odst. 2)

Práva a povinnosti osob pečujících a osob v evidenci - § 47a odst. 2 (minimální rozsah)

-              V dohodě či rozhodnutí se specifikují tato práva a povinnosti, individualizují se na konkrétní rodinu a dítě/děti

-              Dohoda o výkonu pěstounské péče je veřejnoprávní smlouvou, která se, až na odchylky stanovené v ZSPOD, řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

postup uzavírání (§ 47b odst. 1- 2, 4)

-              OSPOD pěstounů nabídne uzavření dohody a informuje o možnosti uzavřít dohodu s jinými subjekty

-              Osoba pečující a osoba v evidenci si může vybrat jiný subjekt, se kterým dohodu uzavře (se souhlasem „svého“ OSPOD) – obecní úřad, jiný OÚORP, krajský úřad nebo pověřená osoba

-              O uzavření dohody s jiným subjektem je OSPOD pěstounů informován

-              Pokud nedojde do 30 dnů od svěření prvního dítěte do péče osoby pečující či do 30 dnů od zařazení osoby do evidence osob, které mohou vykonávat PPPD – OSPOD pěstounů vydá správní rozhodnutí, kde upraví práva a povinnosti stanovené v § 47a odst. 2

-              Dohoda je vždy v souladu s IPOD, přihlíží k zájmům a potřebám dítěte i pěstounů

 

Dohody o výkonu pěstounské péče

•             Pěstounská péče na přechodnou dobu

-              dohoda o výkonu PPPD bez vztahu ke konkrétním dětem, do 30 dnů od zařazení do evidence

•             U jiných typů péče (pěstounská péče, předpěstounská, poručenská, řízení o ustanovení poručníka)

-              do 30 dnů od svěření prvního dítěte do péče, s příchodem každého dalšího dítěte se dohoda může měnit dle jeho potřeb

      Zařízení pro výkon pěstounské péče upravuje přechodná ustanovení – čl. II odst. 5

 

Výpověď dohody o výkonu pěstounské péče (§ 47c odst. 2-7)

Ze strany pečující osoby

- bez udání důvodů

- možnost uzavřít jinou dohodu s jiným subjektem

Důvody výpovědi ze strany subjektu

- pro závažné a opakované porušování povinností, ke kterým se osoba pečující nebo osoba v evidenci zavázala v dohodě

- pro opakované maření sledování naplňování dohody o výkonu PP

- pro odmítnutí přijetí dítěte do PPPD bez vážného důvodu

Sophia Dvořáková

V ČEM VIDÍTE PŘÍNOS PĚSTOUNSKÉ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU?

Přínos PPPD je ve vybudování schopnosti vytvářet vztahy u dětí, které nemohou vyrůstat s vlastními rodiči. Dítě potřebuje pro svůj zdravý vývoj individuální vztah s jednou stabilní dospělou osobou. Jde o fyziologickou potřebu dítěte. Dítě není v raném věku schopno se přizpůsobovat mnoha změnám. PPPD je vhodná i pro starší děti, z mého pohledu především tam, kde se předpokládá intenzivní spolupráce s vlastní rodinou dítěte, jeho návrat do rodiny.

Terezie Štokrová

 

—————